ورزش واليبال ورزش واليبال .

ورزش واليبال

آموزش واليبال

بازي

آموزش واليبال

دريافت توپ به وسيله ي ساعد

چگونه يك دريافت مطمئن داشته باشيم ؟

پاي خود را كمي بيشتر از شانه كنيد. قطره باسن خود را نزديك تر به زمين و زانو را خم كنيد. وزن بدن خود را بر روي توپ از پاي شما را — اگر وزن شما كاملا در پاشنه باشد ممكن است سرعت العمل شما را كمتر كند .

قرار گرفتن دست ها و پاها در هنگام ساعد :

وقتي آماده به دريافت توپ هستيد دستها را ازاد نگاه داريد . پاها خود را ۹۰ درجه خم كنيد.

 

هنگامي كه توپ در موقعيت بالاتر براي ما فرستاده مي شود ، پاهاي كمي خم مي شود .

پاها در حالت پنجه و بدن در حالت جلو و به طرف تور باشد .

 

زانو خم كنيد و باسن خود را به زمين نزديك تر كنيد .

اين روش براي سرويسهاي آبشاري استفاده مي شود. در سرويسهاي آبشاري چون چرخش توپ زياد است بنابراين براي دريافت مطمئن توپ با زانو ها و باسن نزديك به زمين باشد.

نحوه دريافت توپ هنگامي كه توپ خارج از محدوده بدن باشد؟

در واليبال مدرن براي دريافت چنان توپ هاي قدرتمند كه بازيكن زمان كافي براي حركت در زير توپ را نداريد استفاده مي شود .

اين بسيار مهم است به ياد داشته باشيم توپ را به سراسر بدن منتقل كنيم .
عكس هايي از تكنيك زدن پنجه وساعد
آموزش تكنيك پنجه

تكنيك پنجه راميتوان دقيقترين ومهمترين تكنيك واليبال محسوب نمود . اگربازيكني اين تكنيك رابه خوبي فراگيرد درفاكتورهايي مانند تعيين مسير توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گيري دقيق و….بسيارموفق خواهد بود.شايد به نظر برسد فقط افرادي كه درزمين نقش پاسوري رابه عهده دارند مي بايست دراين تكنيك مهارت بالايي داشته باشند ولي فراگيري درست ومهارت دراين تكنيك به بازيكنان حمله اي وحتي ليبروها كمك بسيار شايان توجهي مي نمايد .البته ياد آوري اين نكته ضروريست كه مهارت دراين تكنيك ديرترازمهارت درديگر تكنيك هاي واليبال حاصل ميشود وبه حوصله ي بيشتري هم نياز دارد.
اما آموزش آن :

دوباره براي آموزش گارد متوسط انتخاب شده است . به تصوير بادقت نگاه كنيد :

درآموزش پنجه سه محور اصلي مورد بحث قرارميگيرد:

وضعيت عمومي بدن
وضعيت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)
مراحل دريافت وارسال توپ

شرح مرحله اول : وضعيت عمومي بدن

اگر به گارد پنجه بادقت نگاه كرده باشيد متوجه خواهيدشدكه تفاوتهايي باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد
درگارد ساعد پاها به اندازه تقريبي ۵/۱ برابر عرض شانه هاباز ميشدند حال آنكه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بيشتر) ازهم فاصله ميگيرند
درگاردساعد باسن بيشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمايل مي شود
دستها نيز بالاترازسطح شكم قرارميگيرند
درگاردهاي ساعد گفته شده بود بازيكن درحال آموزش پاي دلخواه رادرجلو قراردهد ولي درتكنيك پنجه قراردادن پاي راست درجلو الزامي است .

شرح مرحله دوم (وضعيت دستها )

انگشتان دستها بايستي كاملا بازبوده وحالتي كروي به خود بگيرند (دقيقا به اندازه وقالب توپ)

انگشتان شست كه باكنارهم قرارگرفتن يك خط راميسازند بايستي موازي ابروها ودرفاصله مناسب از سر وصورت قراربگيرند . انگشتان نشانه هم دركنارهم قرارگرفته وبا انگشتان شست يك مثلث راتشكيل ميدهند

نكته مهم :

براي اينكه بدانيم وضعيت دستها نسبت به سر(ازلحاظ فاصله ) درحالت مناسب قراردارديانه مي توان تست زيرراانجام داد.

هنگام پنجه زدن دقيقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها راازهم دوركنيد تاتوپ ازدرون مثلث پنجه عبوركند وهمزمان بااين عمل, سر, هيچگونه حركتي نداشته باشد .اگرتوپ درست به محلي كه فوتباليستها تكنيك هدزدن راانجام ميدهند برخوردكرد يعني فاصله دستها درست قرارگرفته است .

البته پس ازكسب مهارت سطح تماس انگشتان باتوپ كاسته ميشود وانگشتان كوچك ديگر هنگام ضربه باتوپ تماس نخواهند داشت.
شرح مرحله سوم (دريافت وارسال)

مرحله دريافت وارسال درمدت زمان بسياركوتاهي انجام ميشوند بگونه اي كه شايد نتوان مرزي بين آنها درعمل قائل شد اما براي آموزش ميتوان آنهارابصورت مجزا توضيح داد.

مرحله دريافت :

پس ازرسيدن به محل مناسب (زير وپشت توپ) بااستفاده ازگامهاي درست واتخاذ گاردمناسب , براي تكنيك پنجه آماده ميشويم . دراين حالت دستها كاملا به سمت توپ كشيده شده وحالت كروي خودرادارند (آرنجها كاملا كشيده شده اند) . بدون آنكه تماسي بين دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ ميروند وتوپ راتانزديك شدن به سر همراهي ميكنند . دراين حالت توپ به نزديكترين فاصله بادستها وسررسيده وحالت كروي دستها دقيقا توپ رااحاطه كرده اند

مرحله ارسال:

هنگامي كه توپ درمناسبترين مكان ازنظر فاصله باسرقرارگرفت وبدن نيز درحال تعادل وثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام ميشود (زمان ضربه )ودستها دوباره توپ ارسالي به سمت هدف رادنبال مي كند تا كشيدگي كامل دستها (البته درپاسهاي كوتاه فقط مچ دست نيرورابه توپ وارد ميكند ونيازي به بازشدن مابقي مفاصل دست نيست)
عملكرد مفاصل درپاس پنجه :

درپاس هاي كوتاه تقريبا تا۱ متر ارتفاع بالاترازتور(پاس روي سر- پاس جلو وپشت) مفاصل انگشتان ومچ دست به توپ نيروواردميكنند .
درپاسهاي متوسط تقريبا از۱متر تا ۴متر ارتفاع ونزديك به دوسر تور(نزديك به آنتن ها ) علاوه برانگشتان ومفصل مچ دست , مفصل آرنج وكتف نيز به توپ نيروميدهند
درپاس هاي بلند باارتفاع وفاصله بيش از۴متر ازتمام مفاصل انگشتان – مچ دست – آرنج – بازو- كمر –زانوها ومچ پاها استفاده ميشود (مثلا دراجراي پاس بلند ازمحل قطرهاي زمين واليبال)

شكلهاي مختلف اجراي پاس پنجه :

گارد ايستاده
گاردمتوسط
گارد نشسته
پنجه درحال پرش
پاس پنجه پشت
پاس پنجه ازپهلو
آموزش تكنيك ساعد

كاربردساعد :

ازاين تكنيك غالبا جهت دريافت توپهايي كه ازسرعت بسياربالايي برخوردارند(مانند توپهاي اسپك وسرويس هاي سنگين ) ويا پاس دادن توپهايي كه ازمحدوده شكم وكمر پايين ترهستند استفاده ميشود .

توپگيري با ساعد(BUMP يا UNDERHAND يا FOREARM )يكي از مهمترين قسمتها در بازي واليبال است. چرا كه اولين اقدام براي شروع حمله مي باشد. اگر توپگيري اشتباه شود پايه ريزي حمله خراب شده و امتياز از دست مي رود.

دقت اين نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندكي كمتر است ولي باتمرين هاي اصولي ميتوان دقت آنرا بسيار بالابرد.

براي گارد ساعد اگر ازقسمت پايين شروع كنيم به اين نكات خواهيم رسيد.

– فاصله پاها كمي بيشتر از عرض شانه ها قرارميگيرد.

– زانوهاخم به اندازه ايكه زاويه بين ران وساق پاي جلو تقريبا ۹۰ درجه ميباشد.

– يكي ازپاها رابه دلخواه اندكي جلوترقرارميگيرد .

– ناحيه كمر به سمت عقب كشيده ميشود .

– دستها مانندشكل داخل يكديگر قرارميگيرد.

– مچ دست به سمت پايين شكسته ميشود تاعضلات تاكننده كف دست نمايان شود.(عكس بالا)

– درناحيه آرنج هيچگونه خميدگي نبايستي باشد.

– تاجاي ممكن شانه هابه سمت بالاوجلو آورده ميشود تافاصله بين آرنجها هنگام ضربه به توپ بهم نزديك تر شود.

– درپشت هيچگونه خميدگي (حالت قوز) نبايستي باشد .

– نگاه به سمت جلوقرارميگيرد.

– حركت دست ها ازنزديك كمر شروع شده وبه سمت بالامي آيد ودرناحيه جلوي كمر وشكم بهترين محل براي ضربه به توپ ميباشد.

مراحل اجراي پاس ساعد راميتوان چنين بيان نمود :
مرحله دريافت :

دراين مرحله بايد

۱- بااستفاده ازگام مناسب خود رادرمسير توپ قرارداد

۲- باتوجه به ارتفاع توپ يكي ازگاردهاي ساعد راانتخاب نمود

۳- با دقت مسير توپ راتارسيدن به نزديك بدن كنترل نمود

۴- به توپ اجازه داده شود تابه بهترين مكان براي اجراي ضربه برسد ( درناحيه جلوي شكم )

۵- اهرم هاومفاصل رابراي اجراي يك ساعد خوب آماده نمود.

مرحله ارسال:
۱- چرخش بدن ازناحيه كمر به سمت هدف (سينه به سمت هدف باشند )

۲- بااستفاده از حركت دست توپ رابه سمت هدف ارسال نمود

۳- بازشدن اهرمهاي بدن وحركت به سمت جلو وانتقال وزن بدن برروي پاي جلويي .

۴- آمادگي براي ادامه بازي

برچسب ها :
+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۲ توسط F.S نظر بدهيد
۱۰ كليد موفقيت در ساعد
۱) روي سرويس زن تمركز كنيدبه محض پايان رفت و برگشت, روي موقعيت سرويس زن و حالت بدن او تمركز كنيد

۲)قبلا اماده باشيدوضيعت اماده به خود بگيريد بازوها جلو پاها منقبض , شانه ها پهن و چشم ها به سرويس زن باشد

۳)با گام كوتاه حركت كنيد.در حال حركت روي توپ سرويس شده تمركز كنيد.گام هاي كوتاه برداريد تا هميشه در داشتن موقعيت تعادل به شما كمك كند.

۴)بازو ها را بيرون و جلو خود نگه داريد.بازوها را به جلو بدن و در ارتفاع كمر بكشيد و از ان ها براي در خط سرويس بودن استفاده كنيد.

۵)قبل از زدن توپ توقف كنيد.سعي كنيد قبل از زدن توپ از پاها با بازوها گاردي فراهم اوريد.اين گارد براي زدن توپ بسيار مفيد است.

۶)توپ را در خط مياني بدن بگيريد.براي دقت و كنترل بيشتر توپ را در مركز بدن دريافت كنيد اگر مجبوريد در يك طرف در يافت كنيد شانه داخلي را به زاويه بازوي پشت توپ بيندازيد.

۷)گارد را محكم كنيد.بازو ها را مستقيم از مچ ها به سمت ارنج و به شانه ها نگه داريد.

۸)زاويه بگيريد.قبل از تماس با توپ, پاها و شانه ها را در خط هدف خود قرار دهيد تا مجبور نباشيد به توپ ضربه بزنيد.

۹)توپ را احساس كنيد.هر سرويس زني, زاويه و سرعت متفاوتي دارد , بايد سعي كنيد احساسي براي توپ داشته باشيد تا در صورت لزوم سرعت را به كار خود بيفزاييد.

۱۰)توپ را هدايت كنيد.توپ را كنترل كنيد.ان را با پاها و ران ها و شانه ها و بازو ها به طرف پاسور هدايت كنيد


برچسب: ، آموزش اسپك واليبال، آموزش تمرينات، آموزش واليبال حرفه اي، دانلود آموزش واليبال، ورزش واليبال،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۸:۲۳ توسط:faezeh موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :