ورزش واليبال ورزش واليبال .

ورزش واليبال

آموزش واليبال

بازي

آموزش واليبال

دريافت توپ به وسيله ي ساعد

چگونه يك دريافت مطمئن داشته باشيم ؟

پاي خود را كمي بيشتر از شانه كنيد. قطره باسن خود را نزديك تر به زمين و زانو را خم كنيد. وزن بدن خود را بر روي توپ از پاي شما را — اگر وزن شما كاملا در پاشنه باشد ممكن است سرعت العمل شما را كمتر كند .

قرار گرفتن دست ها و پاها در هنگام ساعد :

وقتي آماده به دريافت توپ هستيد دستها را ازاد نگاه داريد . پاها خود را ۹۰ درجه خم كنيد.

 

هنگامي كه توپ در موقعيت بالاتر براي ما فرستاده مي شود ، پاهاي كمي خم مي شود .

پاها در حالت پنجه و بدن در حالت جلو و به طرف تور باشد .

 

زانو خم كنيد و باسن خود را به زمين نزديك تر كنيد .

اين روش براي سرويسهاي آبشاري استفاده مي شود. در سرويسهاي آبشاري چون چرخش توپ زياد است بنابراين براي دريافت مطمئن توپ با زانو ها و باسن نزديك به زمين باشد.

نحوه دريافت توپ هنگامي كه توپ خارج از محدوده بدن باشد؟

در واليبال مدرن براي دريافت چنان توپ هاي قدرتمند كه بازيكن زمان كافي براي حركت در زير توپ را نداريد استفاده مي شود .

اين بسيار مهم است به ياد داشته باشيم توپ را به سراسر بدن منتقل كنيم .
عكس هايي از تكنيك زدن پنجه وساعد
آموزش تكنيك پنجه

تكنيك پنجه راميتوان دقيقترين ومهمترين تكنيك واليبال محسوب نمود . اگربازيكني اين تكنيك رابه خوبي فراگيرد درفاكتورهايي مانند تعيين مسير توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گيري دقيق و….بسيارموفق خواهد بود.شايد به نظر برسد فقط افرادي كه درزمين نقش پاسوري رابه عهده دارند مي بايست دراين تكنيك مهارت بالايي داشته باشند ولي فراگيري درست ومهارت دراين تكنيك به بازيكنان حمله اي وحتي ليبروها كمك بسيار شايان توجهي مي نمايد .البته ياد آوري اين نكته ضروريست كه مهارت دراين تكنيك ديرترازمهارت درديگر تكنيك هاي واليبال حاصل ميشود وبه حوصله ي بيشتري هم نياز دارد.
اما آموزش آن :

دوباره براي آموزش گارد متوسط انتخاب شده است . به تصوير بادقت نگاه كنيد :

درآموزش پنجه سه محور اصلي مورد بحث قرارميگيرد:

وضعيت عمومي بدن
وضعيت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)
مراحل دريافت وارسال توپ

شرح مرحله اول : وضعيت عمومي بدن

اگر به گارد پنجه بادقت نگاه كرده باشيد متوجه خواهيدشدكه تفاوتهايي باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد
درگارد ساعد پاها به اندازه تقريبي ۵/۱ برابر عرض شانه هاباز ميشدند حال آنكه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بيشتر) ازهم فاصله ميگيرند
درگاردساعد باسن بيشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمايل مي شود
دستها نيز بالاترازسطح شكم قرارميگيرند
درگاردهاي ساعد گفته شده بود بازيكن درحال آموزش پاي دلخواه رادرجلو قراردهد ولي درتكنيك پنجه قراردادن پاي راست درجلو الزامي است .

شرح مرحله دوم (وضعيت دستها )

انگشتان دستها بايستي كاملا بازبوده وحالتي كروي به خود بگيرند (دقيقا به اندازه وقالب توپ)

انگشتان شست كه باكنارهم قرارگرفتن يك خط راميسازند بايستي موازي ابروها ودرفاصله مناسب از سر وصورت قراربگيرند . انگشتان نشانه هم دركنارهم قرارگرفته وبا انگشتان شست يك مثلث راتشكيل ميدهند

نكته مهم :

براي اينكه بدانيم وضعيت دستها نسبت به سر(ازلحاظ فاصله ) درحالت مناسب قراردارديانه مي توان تست زيرراانجام داد.

هنگام پنجه زدن دقيقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها راازهم دوركنيد تاتوپ ازدرون مثلث پنجه عبوركند وهمزمان بااين عمل, سر, هيچگونه حركتي نداشته باشد .اگرتوپ درست به محلي كه فوتباليستها تكنيك هدزدن راانجام ميدهند برخوردكرد يعني فاصله دستها درست قرارگرفته است .

البته پس ازكسب مهارت سطح تماس انگشتان باتوپ كاسته ميشود وانگشتان كوچك ديگر هنگام ضربه باتوپ تماس نخواهند داشت.
شرح مرحله سوم (دريافت وارسال)

مرحله دريافت وارسال درمدت زمان بسياركوتاهي انجام ميشوند بگونه اي كه شايد نتوان مرزي بين آنها درعمل قائل شد اما براي آموزش ميتوان آنهارابصورت مجزا توضيح داد.

مرحله دريافت :

پس ازرسيدن به محل مناسب (زير وپشت توپ) بااستفاده ازگامهاي درست واتخاذ گاردمناسب , براي تكنيك پنجه آماده ميشويم . دراين حالت دستها كاملا به سمت توپ كشيده شده وحالت كروي خودرادارند (آرنجها كاملا كشيده شده اند) . بدون آنكه تماسي بين دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ ميروند وتوپ راتانزديك شدن به سر همراهي ميكنند . دراين حالت توپ به نزديكترين فاصله بادستها وسررسيده وحالت كروي دستها دقيقا توپ رااحاطه كرده اند

مرحله ارسال:

هنگامي كه توپ درمناسبترين مكان ازنظر فاصله باسرقرارگرفت وبدن نيز درحال تعادل وثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام ميشود (زمان ضربه )ودستها دوباره توپ ارسالي به سمت هدف رادنبال مي كند تا كشيدگي كامل دستها (البته درپاسهاي كوتاه فقط مچ دست نيرورابه توپ وارد ميكند ونيازي به بازشدن مابقي مفاصل دست نيست)
عملكرد مفاصل درپاس پنجه :

درپاس هاي كوتاه تقريبا تا۱ متر ارتفاع بالاترازتور(پاس روي سر- پاس جلو وپشت) مفاصل انگشتان ومچ دست به توپ نيروواردميكنند .
درپاسهاي متوسط تقريبا از۱متر تا ۴متر ارتفاع ونزديك به دوسر تور(نزديك به آنتن ها ) علاوه برانگشتان ومفصل مچ دست , مفصل آرنج وكتف نيز به توپ نيروميدهند
درپاس هاي بلند باارتفاع وفاصله بيش از۴متر ازتمام مفاصل انگشتان – مچ دست – آرنج – بازو- كمر –زانوها ومچ پاها استفاده ميشود (مثلا دراجراي پاس بلند ازمحل قطرهاي زمين واليبال)

شكلهاي مختلف اجراي پاس پنجه :

گارد ايستاده
گاردمتوسط
گارد نشسته
پنجه درحال پرش
پاس پنجه پشت
پاس پنجه ازپهلو
آموزش تكنيك ساعد

كاربردساعد :

ازاين تكنيك غالبا جهت دريافت توپهايي كه ازسرعت بسياربالايي برخوردارند(مانند توپهاي اسپك وسرويس هاي سنگين ) ويا پاس دادن توپهايي كه ازمحدوده شكم وكمر پايين ترهستند استفاده ميشود .

توپگيري با ساعد(BUMP يا UNDERHAND يا FOREARM )يكي از مهمترين قسمتها در بازي واليبال است. چرا كه اولين اقدام براي شروع حمله مي باشد. اگر توپگيري اشتباه شود پايه ريزي حمله خراب شده و امتياز از دست مي رود.

دقت اين نوع پاس (ساعد) نسبت به پاس پنجه اندكي كمتر است ولي باتمرين هاي اصولي ميتوان دقت آنرا بسيار بالابرد.

براي گارد ساعد اگر ازقسمت پايين شروع كنيم به اين نكات خواهيم رسيد.

– فاصله پاها كمي بيشتر از عرض شانه ها قرارميگيرد.

– زانوهاخم به اندازه ايكه زاويه بين ران وساق پاي جلو تقريبا ۹۰ درجه ميباشد.

– يكي ازپاها رابه دلخواه اندكي جلوترقرارميگيرد .

– ناحيه كمر به سمت عقب كشيده ميشود .

– دستها مانندشكل داخل يكديگر قرارميگيرد.

– مچ دست به سمت پايين شكسته ميشود تاعضلات تاكننده كف دست نمايان شود.(عكس بالا)

– درناحيه آرنج هيچگونه خميدگي نبايستي باشد.

– تاجاي ممكن شانه هابه سمت بالاوجلو آورده ميشود تافاصله بين آرنجها هنگام ضربه به توپ بهم نزديك تر شود.

– درپشت هيچگونه خميدگي (حالت قوز) نبايستي باشد .

– نگاه به سمت جلوقرارميگيرد.

– حركت دست ها ازنزديك كمر شروع شده وبه سمت بالامي آيد ودرناحيه جلوي كمر وشكم بهترين محل براي ضربه به توپ ميباشد.

مراحل اجراي پاس ساعد راميتوان چنين بيان نمود :
مرحله دريافت :

دراين مرحله بايد

۱- بااستفاده ازگام مناسب خود رادرمسير توپ قرارداد

۲- باتوجه به ارتفاع توپ يكي ازگاردهاي ساعد راانتخاب نمود

۳- با دقت مسير توپ راتارسيدن به نزديك بدن كنترل نمود

۴- به توپ اجازه داده شود تابه بهترين مكان براي اجراي ضربه برسد ( درناحيه جلوي شكم )

۵- اهرم هاومفاصل رابراي اجراي يك ساعد خوب آماده نمود.

مرحله ارسال:
۱- چرخش بدن ازناحيه كمر به سمت هدف (سينه به سمت هدف باشند )

۲- بااستفاده از حركت دست توپ رابه سمت هدف ارسال نمود

۳- بازشدن اهرمهاي بدن وحركت به سمت جلو وانتقال وزن بدن برروي پاي جلويي .

۴- آمادگي براي ادامه بازي

برچسب ها :
+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۲ توسط F.S نظر بدهيد
۱۰ كليد موفقيت در ساعد
۱) روي سرويس زن تمركز كنيدبه محض پايان رفت و برگشت, روي موقعيت سرويس زن و حالت بدن او تمركز كنيد

۲)قبلا اماده باشيدوضيعت اماده به خود بگيريد بازوها جلو پاها منقبض , شانه ها پهن و چشم ها به سرويس زن باشد

۳)با گام كوتاه حركت كنيد.در حال حركت روي توپ سرويس شده تمركز كنيد.گام هاي كوتاه برداريد تا هميشه در داشتن موقعيت تعادل به شما كمك كند.

۴)بازو ها را بيرون و جلو خود نگه داريد.بازوها را به جلو بدن و در ارتفاع كمر بكشيد و از ان ها براي در خط سرويس بودن استفاده كنيد.

۵)قبل از زدن توپ توقف كنيد.سعي كنيد قبل از زدن توپ از پاها با بازوها گاردي فراهم اوريد.اين گارد براي زدن توپ بسيار مفيد است.

۶)توپ را در خط مياني بدن بگيريد.براي دقت و كنترل بيشتر توپ را در مركز بدن دريافت كنيد اگر مجبوريد در يك طرف در يافت كنيد شانه داخلي را به زاويه بازوي پشت توپ بيندازيد.

۷)گارد را محكم كنيد.بازو ها را مستقيم از مچ ها به سمت ارنج و به شانه ها نگه داريد.

۸)زاويه بگيريد.قبل از تماس با توپ, پاها و شانه ها را در خط هدف خود قرار دهيد تا مجبور نباشيد به توپ ضربه بزنيد.

۹)توپ را احساس كنيد.هر سرويس زني, زاويه و سرعت متفاوتي دارد , بايد سعي كنيد احساسي براي توپ داشته باشيد تا در صورت لزوم سرعت را به كار خود بيفزاييد.

۱۰)توپ را هدايت كنيد.توپ را كنترل كنيد.ان را با پاها و ران ها و شانه ها و بازو ها به طرف پاسور هدايت كنيد


برچسب: ، آموزش اسپك واليبال، آموزش تمرينات، آموزش واليبال حرفه اي، دانلود آموزش واليبال، ورزش واليبال،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۸:۲۳ توسط:faezeh موضوع:

زمين بازي واليبال و قوانين

زمين

زمين بازي
ابعاد زمين واليبال

طول زمين ۱۸ و عرض آن ۹ متر مي‌باشد و فارغ از هر گونه برجستگي يا فرورفتگي است.
زمين توسط خطوطي به عرض ۵ سانتيمتر علامت گذاري مي‌شود. اين اندازه‌گيري از گوشه زمين است.
خطي به عرض ۵ سانتيمتر ميان خطوط كناري در زير تور كشيده شده‌است و زمين را به دو قسمت مساوي تقسيم مي‌كند و به اسم خط مركزي شناخته مي‌شود.
خطوطي به طول ۹ و عرض ۵ سانتيمتر در ۳ متري خط مركزي بطور موازي كشيده شده‌است و به عنوان خط پايان شناخته مي‌شود. منطقه حمله به خط مركزي محدود است.
در هر قسمت زمين، منطقه سرويس توسط دو خطوط به طول ۱۵ و عرض ۵ سانتيمتر مشخص شده و در بيست سانتيمتري خط پايان و عمود بر آن قرار گرفته‌است. يكي از اين خطوط در امتداد خط كناري و ديگري در ۳ متري سمت چپ خط كناري راست قرار گرفته‌است.
حداقل درجه حرارت زمين سرپوشيده ۱۰ درجه‌است.

تور
تور واليبال

طول تور ۵/۹ و عرض آن ۱ متر است. و از سوراخ‌هاي مربع شكلي به ضلع ۱۰ سانتيمتر تشكيل شده‌است. پارچه‌اي از جنس كتاني به ضخامت ۵ سانتيمتر به لبه بالايي تور دوخته شده‌است.
ارتفاع تور از مركز زمين ۲.۴۳ متر است. تعيين ارتفاع تور براي خردسالان و نوجوانان به عهده مجمع ملي گذاشته مي‌شود. هر دو انتهاي تور از زمين به يك فاصله هستند و نبايد حتي ۲ سانتيمتر بالاتر از اندازه مقرر باشند.
پارچه‌اي از جنس كتاني كه عرض آن ۵ سانتيمتر بوده و سفيد رنگ مي‌باشد، در كناره‌هاي تور و عمود بر لبه‌هاي آن كشيده مي‌شود.

تور براي بانوان ۲/۳۳ است
توپ
توپ واليبال

توپ به شكل كروي (گرد) و از جنس چرم است. توپ‌هاي لاستيكي يا ماده‌اي از اين دست نيز مي‌توانند به كار برده شوند. قسمت رويي توپ به سه رنگ زرد، آبي و سفيد است. ويژگي‌هاي آن عبارتند از:

پيرامون: ۶۵ تا ۶۷ سانتيمتر
وزن: ۲۶۰ تا ۲۸۰ گرم
فشار داخل توپ، ۰.۳ تا ۰.۳۲۵ (كيلوگرم بر سانتيمتر مربع) است.[۲]

تيم‌ها

هر تيم شامل ۶ بازيكن مي‌شود.
سه بازيكن در خط جلو و سه بازيكن در خط عقب قرار مي‌گيرند.
هر تيم داراي ۶ تعويض است و هر بازيكن مي‌تواند ۲ بار تعويض شود، يعني هر بازيكن مي‌تواند يك بار داخل و يك بار خارج شود.
زماني كه توپ سرو مي‌شود، سه بازيكن خط جلو بايد در جلوي بازيكنان خط عقب قرار گيرند.
بازيكن از قطاع دايره سمت راست خط عقب با يك دست سرو مي‌زند.
زماني كه توپ در زمين وارد مي‌شود، بازيكنان مي‌توانند براي پرتاب توپ به هر نقطه‌اي حركت كنند، حتي اجازه دارند كه براي جلوگيري از تماس توپ با زمين، به خارج از زمين بروند.

دو تيم ۶ نفري با يكديگر روبرو مي‌شوند. داور در بالاي تور قرار گرفته و ناظر بر اجراي مسابقه بوده و سوتي در دست دارد. سرداور نيز مقابل او قرار مي‌گيرد. در اينجا تيمي كه سرويس را دريافت مي‌كند، منتظر توپ مي‌شود. بازيكنان در وضعيت آماده‌باش بوده و دست‌ها، انگشتان، بازوها و پاها در حالات مطلوب قرار مي‌گيرند. بازيكنان در مركز زمين مي‌ايستند و در اين محل بيشتر حمله‌ها شكل مي‌گيرد، به طوري كه يكي از آن‌ها در نزديك تور ايستاده و بقيه بازيكنان فرم w را تشكيل مي‌دهند.

معمولا ضربه ي اول متعلق به پاسور نمي باشد و هنگام دريافت، بازيكنان بايد توپ زده شده توسط تيم مقابل را به دست پاسور رسانده تا او توپ را از تور رد كند.

داورها و مسئولين

هر مسابقهٔ واليبال دو داور اصلي دارد يكي داور اول كه در بالاي تور مي‌باشد و ديگري داور دوم مي‌باشد كه روبروي داور اول مي‌ايستد و در مواقعي خاص اجازهٔ سوت زدن نيز دارد. چهار داور خط دور تا دور زمين واليبال مي‌ايستند و با پرچم داور اول را در امر قضاوت ياري مي‌دهند. دو داور هم پشت ميز منشي هستند يكي داور منشي و ديگري هم كمك منشي كه كار ثبت امتيازات، تعوبض‌ها و اخطارها را بر عهده دارند. سرداور هم به عنوان ناظر مي‌بايست در تمام ديدارها حضور داشته باشد.
حركت توپ در هوا (والي)
دفاع سه نفره روي تور

پاس بالاي سر، يكي از مشخص‌ترين عمليات واليبال است.
هرگز نبايد به توپ مشت زد، بلكه بايد آن را با دو دست پاس داد. پاس دادن از عقب نيز نشان‌دهنده همين عمل است.
پاس دادن، ست زدن و فرستادن توپ‌هاي بلند از بالاي تور صورت مي‌گيرد.
حركت توپ در هوا در پرتاب آرام توپ از بالاي تور اجرا مي‌شود.
اگر قبل از تماس با توپ دست‌ها دور شوند، توپ به وسط پيشاني برخورد خواهد كرد.
هميشه بايد به توپ نگاه كرد. ابتدا پاها را حركت داده، آن‌ها را خم كرده و بدن را در زير توپ قرار داد. به منظور حفظ تعادل و توازن يكي از پاها را به آرامي در جلوي پاي ديگر قرار داده، زانوها را خم كرده و سپس بايد تمام بدن را راست كرد. به عنوان يك قانون كلي شست‌ها را در حالت اشاره به طرف عقب و بيني نگهداريد. بازوها را راحت قرار داده و تا آن جايي كه امكان دارد حركات را بسيار ساده انجام داد. شست و دو انگشت اول به اين عمل قدرت بخشيده و بقيه انگشتان به آن جهت مي‌دهند.
بهترين و معمول‌ترين مرحله واليبال (حركت توپ در هوا) مي‌باشد. برخي معتقدند كه براي شروع تمرينات مي‌توان از بادكنك استفاده كرد. تمرين پرتاب توپ پس از پرش براي گرفتن آن بسيار موثر است و مفيد. البته هميشه پس از رسيدن توپ به نقطه اوج اين عمل را انجام ندهيد.

سرويس
بازيكن در حال زدن سرويس

سرويس عملي است كه به منظور وارد كردن توپ در بازي به كار مي‌رود.

در هنگام سرويس زدن بايد به نكات زير توجه كرد: ۱- هنگام ضربه زدن به توپ (سرويس)حتما بايد توپ را به اندازه كافي و به دور از هر دودست پرتاب كرد و با يك دست به توپ ضربه زده شود. ۲- هنگام سرويس زدن نبايد پاها را روي خط و يا درون زمين خودي قرار داد و بايد از خط فاصله داشته باشد. ۳- توپ حتماً بايد از تور عبور كرده و درون زمين حريف پرتاب شود (قبلا اگر هنگام سرويس زدن توپ به تور برخورد مي‌كرد خطا محسوب مي‌شد ولي در حال حاضر خطايي محسوب نمي‌شود).


برچسب: ، تعداد بازيكنان، درباره ي ورزش، شيوه بازي، عكس هاي زمين بازي، مساحت زمين،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۴:۵۹ توسط:faezeh موضوع:

تاريخچه ي ورزش واليبال

واليبال ايران

واليبال ورزشي تيمي و بسيار مهيج است، كه پيشينه اي يكصد و ده ساله دارد و امروزه تقريباً تمامي كشورهاي جهان عضو فدراسيون جهاني آن هستند.

تاريخچه واليبال در ايران

ورزش واليبال در سال ۱۲۹۹ شمسي توسط سيدمهدي ورزنده در ايران معرفي شد. در آن سال، دانشجويان دارالمعلمين ورزش به فرا گرفتن اصول و مقررات واليبال پرداختند.

در سالهاي اوليه حضور واليبال در ورزش ايران، بازي در زميني به ابعاد ۲۰×۱۰ متر انجام مي شد و در هر طرف زمين ۹ تا ۱۱ نفر بازي مي كردند. در سال ۱۳۰۴، سه تيم واليبال در ايران شكل گرفت كه عبارت بودند از تيم دارالمعلمين ورزش، تيم باشگاه شايسته (اجتماعيون) و تيم كالج البرز. رقابت ميان اين سه تيم با استقبال مردم و دوستداران ورزش همراه بود و هيجان بسياري به راه مي انداخت. شمس الدين شايسته، مربي تيم باشگاه شايسته، در راه شكوفايي ورزش واليبال در ايران تلاش بسياري كرد و خدمات ارزنده اي انجام داد. از بازيكنان سرشناس سالهاي اول واليبال در ايران مي توان به ناصر رفيعا، بديع الله مجذوب، علي كني، نصرالله مقدم، صادق رياحي و حسن گوشه اشاره نمود.

نخستين دوره مسابقات واليبال قهرماني تهران در سال ۱۳۱۴ بين مدرسه ها و تيم هاي آزاد و باشگاهي تهران برگزار شد كه تيم دربند به مقام قهرماني رسيد. در همين سال، مسابقات قهرماني ايران نيز برگزار شد كه تيم اصفهان در ميان ديگر تيم هاي شهرستاني از قدرت بيشتري برخوردار بود.

در سال ۱۳۲۴ يك فدراسيون مشترك براي «بسكتبال و واليبال» به وجود آمد كه اين دو ورزش را با هم اداره مي كرد. اما در سال ۱۳۳۶ توسط كميته ملي المپيك ايران يك فدراسيون مستقل براي واليبال ايجاد شد تا با اختيارات و آزادي عمل بيشتري به توسعه اين ورزش در سطح كشور بپردازد. امير امين نخستين رئيس فدراسيون واليبال ايران بود كه سرپرستي و هدايت تيم ملي واليبال ايران در بازيهاي آسيايي توكيو (سال ۱۹۵۸) را نيز به عهده داشت.

بازيهاي آسيايي توكيو اولين حضور بين المللي واليبال ايران بود كه تيم ايران با چهره هايي همچون عبدالمنعم كمال، سياوش فرخي، محمود عدل، محمد شريف زاده، حسينعلي اميري، اسماعيل اشتري، عباس تهراني و كمال پورهاشمي با مربيگري فريدون شريف زاده به مقام نايب قهرماني آسيا رسيد. ورزش واليبال در سال ۱۹۶۴ وارد بازيهاي المپيك شد و ايران نيز جزو كشورهايي بود كه درخواست حضور در المپيك را داشت. بدين ترتيب روز سه شنبه ۲۰ آذر سال ۱۳۴۲ فدراسيون واليبال ايران ۳۰ واليباليست را به اردوي تداركاتي مقدماتي المپيك دعوت كرد تا در تالار هفتم تير امروز (پارك شهر) زير نظر مربي فقيد واليبال ايران، حسين حبازادگان تمرين نمايند. پس از ۳ روز تمرين تيم ملي ايران در روز ۱۶ آذر ۱۳۴۲ انتخاب شد و ۱۴ بازيكن يعني حسن كرد، اكبر قادري، چنگيز انصاري، فاروق فخرالديني، محمد همت يار، خسرو گلستانه، محمود مطلق، سياوش فرخي، مجتبي مرتضوي، اكبر تنها، بيژن روح اللهي، جهانگير قوام، خليل پاك نظر و خسرو نيكو پايان توسط ابراهيم نعمتي، سرگرد حسين سروري، محمد شريف زاده و حسين جبارزادگان كه مربي تيم بود انتخاب شدند و راهي مسابقات انتخابي در هند گرديد. در اين رقابت ها تيم ايران به مقام چهارم رسيد و كره جنوبي با قهرماني در اين مسابقات جواز المپيك را دريافت نمود.

سه سال بعد از حضور در مسابقات انتخابي المپيك واليبال ايران براي دومين بار در بازيهاي آسيايي ۱۹۶۶ حضور يافت و توانست با رهبري حسين جبارزادگان به مقام سوم و مدال برنز دست يابد. واليبال ايران در سالهاي ۱۹۷۰ و ۱۹۹۸ در رقابت هاي قهرماني جهان و در سال ۱۹۹۱ در مسابقات جام جهاني واليبال حضور داشته است. مهمترين موفقيت واليبال ايران كسب مدال نقره بازيهاي آسيايي ۲۰۰۲ بوسان و كسب مدال برنز مسابقات قهرماني آسيا در سال ۲۰۰۳ بوده كه نتيجه برنامه ريزي و مديريت فدراسيون وقت بوده است.

مسابقات واليبال باشگاههاي ايران در ۱۱ مرداد ۱۳۵۴ براي اولين بار با نام جام پاسارگاد برگزار شد كه پس از پيروزي انقلاب و توقف آن در سال ۱۳۶۹ با عنوان جام فجر پيگيري شده است.

واليبال ايران در رده نوجوانان و جوانان به افتخارات زيادي در سطح آسيا و جهان رسيده كه مدال نقره و برنز نوجوانان جهان در سالهاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ مهمترين آنهاست.

● نكات ديگر

تعويض ليبرو هميشه بعد از يك رالي انجام مي شود.

در ست پنجم براي انتخاب زمين با سرويس، داور قرعه كشي مي كند. در امتياز ۸، جاي تيم ها در زمين عوض شده و استراحت فني هم وجود ندارد و فقط هر تيم مي تواند درخواست يك وقت استراحت نمايد.

چرخش بازيكن در مناطق زمين در جهت حركت عقربه هاي ساعت انجام مي شود.

اگر يك تيم امتيازي از تيم مقابل كه سرويس مي زند بگيرد، چرخش انجام مي شود. چرخش بازيكنان به اين صورت است كه بازيكن منطقه ۱ به منطقه ۶، منطقه ۶ به منطقه ۵، منطقه ۵ به منطقه ۴، منطقه ۴ به منطقه ۳، منطقه ۳ به منطقه ۲ و منطقه ۲ به منطقه ۱ مي رود.

آنتن موجود در طرفين بالاي تور، محدوده زمين را مشخص مي كند و اگر توپ با برخورد به آنتن، به زمين حريف برسد، قبول نيست. ارتفاع آنتن هم ۱۸۰ سانتي متر مي باشد.

توپ سرويس، دفاع روي تور ندارد.

تماس بدن با تور، عبور تمام پا از خط و حمل توپ با دست خطا مي باشد.

اگر تيمي در ست اول سرويس بزند، در ست دوم تيم مقابل زننده نخستين سرويس خواهد بود.

اگر در بالاي تور دو يار مقابل، همزمان به توپ ضربه بزنند، سرويس تكرار مي شود و اگر روي نوار قل خورد و به آنتن برخورد نمود، سرويس دوباره تكرار مي شود ولي اگر در داخل زمين هر تيمي افتاد، امتياز به نفع تيم مقابل مي باشد.

سرويس بايد از قسمت پشت خط عرضي زده شود.

در هنگام بازي، با هر قسمت از بدن مي توان به توپ ضربه زد.

● مناطق زمين واليبال

منطقه ۲: قسمت زير تور طرف راست زمين.

منطقه ۱: پشت منطقه ۲ قسمت عقب زمين.

منطقه ۳: قسمت زير تور وسط زمين.

منطقه ۶: پشت منطقه ۳ زمين.

منطقه ۴: قسمت زير تور طرف چپ.

منطقه ۵: پشت منطقه ۴ در قسمت عقب زمين


برچسب: ، خلاصه ي تاريخچه واليبال، قوانين بازي واليبال، قوانين ورزش واليبال، مقاله ي تاريخچه واليبال، ورزش واليبال،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۴۱:۴۹ توسط:faezeh موضوع:

قوانين ورزش واليبال

واليبال

قوانين واليبال

زمين بازي

طول زمين ۱۸ و عرض آن ۹ متر مي‌باشد و فارغ از هر گونه برجستگي يا فرورفتگي است.
زمين توسط خطوطي به عرض ۵ سانتيمتر علامت گذاري مي‌شود. اين اندازه‌گيري از گوشه زمين است.
خطي به عرض ۵ سانتيمتر ميان خطوط كناري در زير طور كشيده شده است و زمين را به دو قسمت مساوي تقسيم مي‌كند و به اسم خط مركزي شناخته مي‌شود.
خطوطي به طول ۹ و عرض ۵ متر در ۳ متري خط مركزي بطور موازي كشيده شده است و به عنوان خط پايان شناخته مي‌شود. منطقه حمله به خط مركزي محدود است.
در هر قسمت زمين، منطقه سرويس توسط دو خطوط به طول ۱۵ و عرض ۵ سانتيمتر مشخص شده و در بيست سانتيمتري خط پايان و عمود بر آن قرار گرفته است. يكي از اين خطوط در امتداد خط كناري و ديگري در ۳ متري سمت چپ خط كناري راست قرار گرفته است.

حداقل درجه حرارت زمين سرپوشيده ۱۰ درجه است.

تور

طول تور ۵/۹ و عرض آن ۱ متر است. و از سوراخ‌هاي مربع شكلي به ضلع ۱۰ سانتيمتر تشكيل شده است. پارچه‌اي از جنس كتاني به ضخامت ۵ سانتيمتر به لبه بالايي تور دوخته شده است.
ارتفاع تور از مركز زمين ۴۳/۲ متر است. تعيين ارتفاع تور براي خردسالان و نوجوانان به عهده مجمع ملي گذاشته مي‌شود. هر دو انتهاي تور از زمين به يك فاصله هستند و نبايد حتي ۲ سانتيمتر بالاتر از اندازه مقرر باشند.
پارچه اي از جنس كتاني كه عرض آن ۵ سانتيمتر بوده و سفيد رنگ مي‌باشد، در كناره‌هاي تور و عمود بر لبه‌هاي آن كشيده مي‌شود.

بازي واليبال

‌واليبال بازي ساده‌اي است و قابل اجرا براي تمام گروه‌هاي سني در داخل يا خارج خانه مي‌باشد. در بسياري از مناطق جهان به عنوان يكي از اساسي‌ترين ورزش‌هاي تفريحي و در مناطق ديگر به عنوان يكي از ورزش‌هاي رقابتي شناخته شده است. اين ورزش نه تنها يكي از بازي‌هاي خوب محسوب مي‌شود بلكه ورزش پرورشي جالبي براي ورزشكاران، شناگران و بازيكنان ساير رشته‌هاي ورزشي مي باشد و احتياج به پرش، چابكي، سرعت، واكنش و تنظيم حركات در وقت تعيين شده دارد. به طور اساسي واليبال به تنيس تشبيه شده است ولي تفاوتي كه وجود دارد اين است كه:

در واليبال هيچ يك از بازيكنان انفرادي بازي نمي‌كنند و توپ را از روي تور رد نمي‌كنند.
هر تيمي مي‌تواند قبل از گذراندن توپ از روي تور و فرستادن آن به سوي تيم ديگر ۳ بار ضربه بزند ولي هيچ يك از بازيكنان نمي‌توانند دوبار متوالي با توپ تماس يابند (استثنا در مورد دفاع وجود دارد).
زماني بازي شروع مي‌شود كه توپ توسط يكي از بازيكنان واقع در قسمت راست قطاع دايره خط پشتي سرو مي‌شود.
هر تيم داراي شش بازيكن مي‌باشد، به طوري كه ۳ تن از بازيكنان در خط پشتي و ۳ تن ديگر در خط جلويي قرار مي‌گيرند.
هر تيم تلاش مي‌كند كه توپ را در زمين حريف فرود آورد و اگر موفق به انجام اين كار شود، حريف را وادار به اشتباه سازد و امتياز كسب كند. تيمي كه ابتدا ۲۵ امتياز كسب كند و يا بعد از امتياز ۲۵ و با اختلاف ۲ امتياز از حريف جلو باشد و در ست پنجم اگر ۱۵ امتياز كسب كند، برنده ست مي‌شود.
فقط تيمي كه سرو مي زند امتياز كسب مي‌كند.
اگر تيمي موفق به فرود آوردن توپ در زمين حريف گردد، مسئوليت زدن سرويس را به عهده مي‌گيرد.
بازيكن به زدن سرو تا زماني كه توپ در زمين تيم او فرود آيد، ادامه مي دهد.
زماني كه توپي از طرف حريف دريافت مي‌شود، تمام بازيكنان در جهت حركت عقربه هاي ساعت چرخش انجام مي‌دهند و بازيكني كه در سمت پشتي قطاع دايره راست قرار مي‌گيرد مسئول زدن سرو مي‌شود.
اگر در هنگام زدن سرو، توپ به تور اصابت كند و در زمين خودي فرود آيد، سرويس به دست تيم مقابل مي‌افتد.
در واليبال نيز مانند ساير رشته هاي ورزشي حركت و ضد حركت وجود دارد. حركات اساسي واليبال ست و ضربه مخرب و دفاع مراحلي هستند كه در واليبال اجرا مي شوند.

volleyball rules 3 قوانين ورزش واليبال

توپ

توپ به شكل كروي و از جنس چرم است و شامل توپي لاستيكي يا ماده‌اي از اين قبيل مي‌شود. قسمت رويي آن يك رنگ است و قسمت تويي نيز بايد روشن تر باشد.

محيط : ۶۵ الي ۶۷ سانتيمتر
وزن: ۲۵۰ الي ۲۸۰ گرم

تيم‌ها

هر تيم شامل ۶ بازيكن مي‌شود.
سه بازيكن در خط جلو و سه بازيكن در خط عقب قرار مي‌گيرند.
زماني كه توپ سرو مي‌شود، سه بازيكن خط جلو بايد در جلوي بازيكنان خط عقب قرار گيرند.
بازيكن از قطاع دايره سمت راست خط عقب با يك دست سرو مي‌زند.
زماني كه توپ در زمين وارد مي‌شود، بازيكنان مي توانند براي پرتاب توپ به هر نقطه‌اي حركت كنند، حتي اجازه دارند كه براي جلوگيري از تماس توپ با زمين، به خارج از زمين بروند.
دو تيم ۶ نفري با يكديگر روبرو مي‌شوند. داور در بالاي تور قرار گرفته و ناظر بر اجراي مسابقه بوده و سوتي در دست دارد. سرداور نيز مقابل او قرار مي‌گيرد. در اينجا تيمي كه سرويس را دريافت مي‌كند، منتظر توپ مي‌شود. بازيكنان در وضعيت آماده‌باش بوده و دست‌ها، انگشتان، بازوها و پاها در حالات مطلوب قرار مي‌گيرند. بازيكنان در مركز زمين مي‌ايستند و در اين محل بيشتر حمله‌ها شكل مي‌گيرد، به طوري كه يكي از آن‌ها در نزديك تور ايستاده و بقيه بازيكنان فرم w را تشكيل مي‌دهند.

داورها و مسئولين

هر مسابقه داراي يك داور مي‌باشد كه در بالاي تور ايستاده و ناظر بر اجراي مسابقه است.
سرداور روبروي داور نشسته و در امر قضاوت به او كمك مي‌كند.
دو نفر در كنار خطوط قرار مي‌گيرند.
مانند ساير رشته هاي ورزشي مسئول ثبت امتيازات نيز حضور دارد.
حركت توپ در هوا (والي)
پاس بالاي سر، يكي از مشخص ترين عمليات واليبال است.
هرگز نبايد به توپ مشت زد، بلكه بايد آن را با دو دست پاس داد.پاس دادن از عقب نيز نشان‌دهنده همين عمل است.
پاس دادن، ست زدن و فرستادن توپ‌هاي بلند از بالاي تور صورت مي‌گيرد.
حركت توپ در هوا در پرتاب آرام توپ از بالاي تور اجرا مي‌شود.
اگر قبل از تماس با توپ دست‌ها دور شوند، توپ به وسط پيشاني برخورد خواهد كرد.

هميشه بايد به توپ نگاه كرد. ابتدا پاها را حركت داده، آن‌ها را خم كرده و بدن را در زير توپ قرار داد. به منظور حفظ تعادل و توازن يكي از پاها را به آرامي در جلوي پاي ديگر قرار داده، زانوها را خم كرده و سپس بايد تمام بدن را راست كردبه عنوان يك قانون كلي شست‌ها را در حالت اشاره به طرف عقب و بيني نگهداريد. بازوها را راحت قرار داده و تا آن جايي كه امكان دارد حركات را بسيار ساده انجام داد. شصت و دو انگشت اول به اين عمل قدرت بخشيده و بقيه انگشتان به آن جهت مي دهند.
بهترين و معمول ترين مرحله واليبال (حركت توپ در هوا) مي‌باشد. برخي معتقدند كه براي شروع تمرينات مي‌توان از بادكنك استفاده كرد. تمرين پرتاب توپ پس از پرش براي گرفتن آن بسيار موثر است و مفيد. البته هميشه پس از رسيدن توپ به نقطه اوج اين عمل را انجام دهيد.

سرويس

سرويس عملي است كه به منظور وارد كردن توپ در بازي به كار مي‌رود

واليبال ايران

ليگ برتر واليبال ايران به همت استاد ابراهيم نعمتي اولين داور جهاني واليبال ايران در سال ۱۳۵۴ تحت عنوان جام پاسارگاد در زمان رياست فرهاد مسعودي (رئيس وقت فدراسيون واليبال ايران) با شركت ۱۲ تيم در يك گروه آغاز و تيم دخانيات تهران، قهرمان شد. اين جام در سال ۱۳۵۵ با همان تعداد تيم ادامه يافت كه اين بار استقلال تهران، قهرمان شد. در سال ۱۳۵۶ مسابقات با شركت ۱۰ تيم آغاز كه به سال ۱۳۵۷ نيز كشيده شد و استقلال بار ديگر بر سكوي اول تكيه زد. در سال ۱۳۵۷ با اوج‌گيري انقلاب اسلامي ايران تشكيلات ورزش و واليبال دستخوش تغييراتي شد و ليگ برتر در دستور كار قرار نگرفت. بالاخره در اواخر سال ۱۳۶۸ با انتصاب محمدرضا يزداني‌خرم به رياست واليبال از سوي دكتر حسن غفوري‌فرد، رئيس وقت سازمان تربيت‌بدني تحولات اساسي در ساختار واليبال به وجود آمد و ليگ برتر واليبال توسط سيدرضا هدايتي، هفتمين داور جهاني واليبال كه مسئول اجرايي ليگ برتر شده بود، راه‌اندازي شد. در سال ۱۳۶۸ اولين دوره جام حذفي باشگاه‌هاي واليبال ايران در زمان پرويز خاكي رئيس وقت فدراسيون واليبال انجام گرفت كه استقلال تهران با غلبه بر تيم گنبد قهرمان شد. دوران رياست پرويز خاكي از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ بود و مسابقات واليبال ايران به صورت استاني انجام مي‌شد كه تهران قهرمان سه دوره لقب گرفت. از سال ۱۳۶۹ ليگ برتر واليبال با شركت ۱۰ تيم تحت عنوان جام فجر شروع شد و تا سال ۱۳۷۷ كه با اين نام انجام مي‌شد هر سال تعداد تيم‌ها به صورت عجيبي زياد يا كم مي شد. ۸ تيم، ۱۴ تيم، ۷ تيم، ۹ تيم و… تا اينكه در سال ۱۳۸۳ مسابقات با حضور ۱۸ تيم انجام شد.


برچسب: ، قوانين داوري واليبال، قوانين واليبال جديد، قوانين ورزش، قوانين كامل واليبال، ورزش واليبال،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۳۹:۴۵ توسط:faezeh موضوع:

تاريخچه ي واليبال بانوان

بانوان

تاريخچه ي واليبال

نماينده كشورمان در مسابقات واليبال باشگاه‌هاي زنان آسيا با نتايج خوب خود تاريخ اين رشته را براي بانوان ايران ورق زد.
[تاريخچه واليبال باشگاه‌هاي زنان ايران در آسيا]

به گزارش “ورزش سه” و به نقل از فارس، مسابقات باشگاه‌هاي آسيا رقابت‌هايي است كه با حضور نمايندگان كشورهاي مختلف قاره آسيا و حتي بازيكنان غير آسيايي برگزار مي شود كه بر اساس تاريخچه اين رقابت‌ها، تيم واليبال بانوان ايران براي نخستين بار در جايگاه پنجم اين مسابقات قرار گرفته است.
بعد از چند سالي كه نماينده‌اي از تيم بانوان ايران در باشگاه‌هاي آسيا حضور نداشت، از سال ۲۰۰۸ تيم‌هاي دختران ايران معمولاً در رده‌هاي آخر اين مسابقات قرار مي‌گرفتند، اما با برنامه‌ريزي خوب در سال‌هاي اخير سرانجام رتبه پنجمي در بين باشگاه‌هاي آسيا امسال به نماينده ايران رسيد.
اين موفقيت كه برگ جديدي از تاريخ واليبال بانوان ايران را رقم زد با حمايت و استقبال گسترده مردم ايران همراه بوده است، اما متاسفانه در روزهاي اخير برخي تنگ‌نظري‌ها در فضاي مجازي موجب شده كه نتيجه پنجمي نماينده ايران در جام باشگاه‌هاي آسيا با ساير تورنمنت‌هاي واليبال مقايسه و زحمات ملي‌پوشان و كادر فني ايران را زير سوال ببرند و با اين شائبه در صدد تخريب روحيه تيم زنان كشورمان در آستانه مسابقات مهم AVC كاپ باشند.
به همين منظور نگاهي به جدول مسابقات واليبال قهرماني زنان باشگاه‌هاي آسيا خالي از لطف نيست:
از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ : ايران نماينده اي نداشت
۲۰۰۸: ( ذوب آهن ايران هشتم)
۲۰۰۹: (سايپا ايران هشتم)
۲۰۱۰: ( ذوب آهن ايران هشتم)
۲۰۱۱: (پرسپوليس ايران ششم)
۲۰۱۲: (گيتي پسند ايران ششم)
۲۰۱۳: (گيتي پسند ايران هشتم)
۲۰۱۴: (متين ورامين ايران هفتم)
۲۰۱۵: (دانشگاه آزاد نهم)
۲۰۱۶: ( بانك سرمايه ايران پنجم)
ضمن ارزش گذاردن به همه موفقيت‌هاى تيم‌هاى بانوان در طول تاريخ اين رشته در ايران شايد بيان اين نكته هم براي علاقمندان به واليبال هم جالب باشد كه هيچ تيمى از واليبال زنان ايران پيش از تاريخي كه در بالا ذكر شد از كشور خارج نشده بود و ايران توانست با رايزنى حضور زنان مسلمان را با پوشش اسلامى در مقررات جهانى بگنجاند.


برچسب: ، اسامي تيم ملي واليبال، تيم ملي واليبال، تيم ملي واليبال نوجوانان، نگاهي به تاريخچه واليبال بانوان، همه چيز در مورد واليبال،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۳۷:۴۷ توسط:faezeh موضوع:

خطاهاي واليبال

واليبال

واليبال ورزشي تيمي و بسيار مهيج است، كه پيشينه اي يكصد و ده ساله دارد و امروزه تقريباً تمامي كشورهاي جهان عضو فدراسيون جهاني آن هستند.
قوانين و مقررات واليبال

 تعداد كل بازيكنان هر تيم: ۱۲ نفر.

 

 تعداد كل داوران: ۱۰ نفر (يك داور بالا، يك داور پائين و يك داور ذخيره- ۴ داور خط و يك داور خط ذخيره- يك نويسنده و يك كمك نويسنده.)

 

 نِت (تور): برخورد توپ به لبه تور اشكال ندارد و خطا نيست.

 

 وزن و رنگ توپ: وزن توپ ۲۶۰ گرم است و تا ۱۰ گرم كمتر يا بيشتر اشكال ندارد و رنگ آن مخلوطي از زرد و آبي و سفيد مي باشد. (استاندارد فدراسيون جهاني)

 شروع بازي: شروع بازي به وسيله سكه توسط داور قرعه كشي مي شود تا يك تيم زمين و تيم ديگر توپ را انتخاب كند.

 زمان بازي: ۵ گيم بصورت رالي، ۴ ست با نتيجه ۲۵ امتياز و ست آخر با نتيجه ۱۵ امتياز مي باشد. (البته در مسابقات مدارس ۳ گيم مي باشد.)

 تعداد استراحت: در امتياز ۸ و ۱۶، اولين تيمي كه به اين امتياز رسيد يك استراحت فني به مدت يك دقيقه به هر دو تيم داده مي شود. هر تيم به غير از استراحت فني داراي ۲ استراحت ۲۰ ثانيه اي مي باشد.

 روش تعويض بازيكنان: داور ابتداي خط يك سوم رو به تور مي ايستد و همانجا بازيكن ورودي، تابلوي شماره تعويض را به بازيكن خود مي دهد. (در قسمت يك سوم زمين)

 تعداد تعويض: هر تيم ۶ تعويض مي تواند داشته باشد. مثلاً اگر بازيكن شماره ۵ به جاي بازيكن شماره ۸ وارد زمين شد، در تعويض بعدي حتماً ۸ بايد به جاي ۵ وارد زمين شود (يك رفت و يك برگشت).

 شماره بازيكنان: از ۱ الي ۱۵ (البته در مسابقات جوانان شماره بالاتر اشكال ندارد).

 طريقه زدن توپ (سرويس): سرويس از پشت خط عرضي و با سوت داور زده مي شود و بايد توپ از دست جدا شود.

 پهناي خطوط: پهناي خطوط زمين واليبال ۵ سانتي متر مي باشد.

 اخطار: براي اخطار داور كارت زرد به بازيكن نشان مي دهد و يك امتياز هم به تيم مقابل تعلق مي گيرد و اگر سرويس هم داشته باشند به تيم مقابل واگذار مي شود.

 اخراج و جريمه آن: داور كارت قرمز نشان مي دهد و بازيكن يك ست اخراج مي شود. و تيمي كه اخراجي داشته، يك امتياز از دست مي دهد و بازيكن اخراج شده بايد روي صندلي پشت نيمكت ذخيره ها بنشيند.

 ارتفاع تور تا زمين: براي مردان ۲مترو۴۳سانتي متر وبراي زنان۲مترو۲سانتر

 بازي مساوي: نتيجه تساوي براي مسابقه واليبال وجود ندارد و اگر امتياز هر دو تيم در يك ست ۲۴ يا ۱۴ شود، بازي ادامه خواهد داشت تا اينكه يك تيم با اختلاف ۲ امتياز برنده شود.

 ليبرو: ليبرو بازيكني است كه رنگ پيراهنش با بقيه هم تيمي هايش متفاوت است و فقط مي تواند توپ را جمع كند و پاس بدهد اما حق سرويس و آبشار را ندارد و تعويضش در ورقه نوشته نمي شود و وقتي در منطقه ۵ قرار داشت، موقع چرخش بيرون مي رود و با بازيكنان مناطق ۱-۶-۵ مي تواند تعويض شود.

 ابعاد تور: تور واليبال۹/۵ متر طول و يك متر عرض دارد و ابعاد سوراخ تور ۱x۱ سانتي متر مي باشد و همچنين طرفين تور ۲۵ سانتي متر خارج از خط مي باشد.

 

● نكات ديگر

– تعويض ليبرو هميشه بعد از يك رالي انجام مي شود.

– در ست پنجم براي انتخاب زمين با سرويس، داور قرعه كشي مي كند. در امتياز ۸، جاي تيم ها در زمين عوض شده و استراحت فني هم وجود ندارد و فقط هر تيم مي تواند درخواست يك وقت استراحت نمايد.

– چرخش بازيكن در مناطق زمين در جهت حركت عقربه هاي ساعت انجام مي شود.

– اگر يك تيم امتيازي از تيم مقابل كه سرويس مي زند بگيرد، چرخش انجام مي شود. چرخش بازيكنان به اين صورت است كه بازيكن منطقه ۱ به منطقه ۶، منطقه ۶ به منطقه ۵، منطقه ۵ به منطقه ۴، منطقه ۴ به منطقه ۳، منطقه ۳ به منطقه ۲ و منطقه ۲ به منطقه ۱ مي رود.

– آنتن موجود در طرفين بالاي تور، محدوده زمين را مشخص مي كند و اگر توپ با برخورد به آنتن، به زمين حريف برسد، قبول نيست. ارتفاع آنتن هم ۱۸۰ سانتي متر مي باشد.

– توپ سرويس، دفاع روي تور ندارد.

– تماس بدن با تور، عبور تمام پا از خط و حمل توپ با دست خطا مي باشد.

– اگر تيمي در ست اول سرويس بزند، در ست دوم تيم مقابل زننده نخستين سرويس خواهد بود.

– اگر در بالاي تور دو يار مقابل، همزمان به توپ ضربه بزنند، سرويس تكرار مي شود و اگر روي نوار قل خورد و به آنتن برخورد نمود، سرويس دوباره تكرار مي شود ولي اگر در داخل زمين هر تيمي افتاد، امتياز به نفع تيم مقابل مي باشد.

– سرويس بايد از قسمت پشت خط عرضي زده شود.

– در هنگام بازي، با هر قسمت از بدن مي توان به توپ ضربه زد.

● مناطق زمين واليبال

– منطقه ۲: قسمت زير تور طرف راست زمين.

– منطقه ۱: پشت منطقه ۲ قسمت عقب زمين.

– منطقه ۳: قسمت زير تور وسط زمين.

– منطقه ۶: پشت منطقه ۳ زمين.

– منطقه ۴: قسمت زير تور طرف چپ.

– منطقه ۵: پشت منطقه ۴ در قسمت عقب زمين.


برچسب: ، جديد ترين قوانين واليبال، خطاهاي جديد واليبال، خطاهاي چرخش در واليبال، شيوه ي بازي واليبال، قوانين مقررات واليبال،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۳۳:۵۹ توسط:faezeh موضوع:

واليبال چيست

واليبال

واليبال يك ورزش گروهي است كه در آن بازيكنان هر تيم در دوسوي يك تور قرار گرفته و سعي مي كنند تا توپ را با گذراندن از تور در زمين تيم مقابل فرود آوردند.

واليبال در سال ۱۸۹۵ در كشور آمريكا متولد شد و شهرت جهاني آن پس از المپيك ۱۹۶۴ توكيو كه براي اولين بار در برنامه بازي هاي المپيك قرار گرفت، فراگير شده است.

واليبال تقريبا در تمام دنيا بازي مي شود اما در شرق آسيا، برزيل، ايتاليا محبوب تر است. اين رشته تقريبا براي تمام گروه هاي سني مناسب است. انجام بازي واليبال فضاي زيادي احتياج ندارد و وسايل آن كه شامل توپ و تور مي باشد گران نيستند.
واليبال ورزش مورد علاقه سربازها در جنگ جهاني دوم بود. ورزش واليبال كه در ابتدا مينتونت (Mintonette) ناميده مي شد در سال ۱۸۹۵ – يعني چهار سال پس از تولد بسكتبال – توسط فردي بنام ويليام جي. مورگان ابداع شد. مورگان متولد سال ۱۸۷۰ در شهر نيويورك بود كه پس از تحصيل در كالج جوانان مسيحي مسئوليت تهيه برنامه هاي ورزشي براي سلامتي و تندرستي مردان به او واگذار شده بود.

او اين بازي را با تركيب بازي هاي بسكتبال، تنيس و هندبال ايجاد كرد و هدفش طراحي ورزشي بود كه براي افرادي كه تمايل به تحرك كمتري دارند، مناسب باشد.

قوانين بازي در ابتدا بسيار ساده بود چرا كه بيشتر از آن كه شبيه ورزش باشد، يك تفريح محسوب مي شد اما به تدريج پس از آن كه اين ورزش در كشورهاي ديگر – به خصوص فيليپين – نيز علاقه منداني يافت، لزوم تدوين قوانين رسمي براي آن احساس شد.

تور اوليه اي كه براي اين بازي در نظر گرفته شده بود با ايده از تنيس، ۲ متر انتخاب شد و با توپ بسكتبال شبيه به بازي هندبال انجام مي شد. اين ورزش تا سال ۱۹۰۰ توپ مخصوصي براي خود نداشت و با هر توپي – از جمله توپ بسكتبال – آن را بازي مي كردند. هدف هر تيم آن بود كه توپ را در زمين حريف فرود بياورد و در اين راه توپ در دست ياران خودي مي چرخيد. در سال ۱۹۱۲ امتيازهاي هر گيم ۲۱ تعيين شد و ارتفاع تور نيز بيشتر شد.

فيليپيني ها اولين قانون براي اين بازي را در سال ۱۹۱۶ تهيه كردند و به دنبال آن در سال ۱۹۲۸ اتحاديه واليبال ايالات متحده آمريكا تشكيل شد و به وضع قوانين اين ورزش اقدام كرد
تغييرات چشم گير در واليبال

* ۱۹۱۷: امتيازهاي هر گيم از ۲۱ به ۱۵ تغيير كرد.
* ۱۹۲۰: تعداد ضربات براي هر طرف به ۳ محدود شد.
* ۱۹۲۲: اولين دوره رسمي مسابقات در بروكلين با حضور ۲۷ تيم از ۱۱ ايالت آمريكا برگزار شد.
* ۱۹۳۰: اولين بازي واليبال ساحلي دو نفره انجام شد.
* ۱۹۴۷: فدراسيون بين المللي واليبال (به فرانسوي: Federation Internationale De Volley Ball) به اختصار FIVB تشكيل شد.
* ۱۹۴۸: اولين دوره مسابقات رسمي واليبال ساحلي انجام شد.
* ۱۹۴۹: اولين دوره مسابقات قهرماني واليبال جهان در شهر پراگ، چكسلواكي برگزار شد.
* ۱۹۶۴: واليبال براي اولين بار به جمع ورزش هاي المپيكي پيوست.
* ۱۹۸۷: واليبال ساحلي از ورزش هاي رسمي بازي هاي جهاني شد.
* ۱۹۹۶: واليبال ساحلي دو نفره نيز به عنوان ورزش رسمي المپيك شناخته شد.

قانون و مقررات بسكتبال

اين قوانين و مقررات شامل نكات و مواردي در زمينه هاي زير است :
* زمين بازي
* تور
* تيم ها
* داوران و مسئولان بازي
* سرويس
* قوانين بازي
قوانين زمين بازي

طول زمين ۱۸ و عرض آن ۹ متر مي باشد و فارغ از هر گونه برجستگي يا فرورفتگي است.

زمين توسط خطوطي به عرض ۵ سانتيمتر علامت گذاري مي شود. اين اندازه گيري از گوشه زمين است.

خطي به عرض ۵ سانتيمتر ميان خطوط كناري در زير تور كشيده شده است و زمين را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند و به اسم خط مركزي شناخته مي شود.

خطوطي به طول ۹ و عرض ۵ سانتيمتر در ۳ متري خط مركزي بطور موازي كشيده شده است و به عنوان خط پايان شناخته مي شود. منطقه حمله به خط مركزي محدود است.

در هر قسمت زمين، منطقه سرويس توسط دو خطوط به طول ۱۵ و عرض ۵ سانتيمتر مشخص شده و در بيست سانتيمتري خط پايان و عمود بر آن قرار گرفته است. يكي از اين خطوط در امتداد خط كناري و ديگري در ۳ متري سمت چپ خط كناري راست قرار گرفته است.

حداقل درجه حرارت زمين سرپوشيده ۱۰ درجه است.


برچسب: ، تكنيك هاي واليبال، خطاهاي واليبال، درباره ي واليبال، قوانين چرخش در واليبال، مناطق زمين واليبال،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۵:۳۲:۰۸ توسط:faezeh موضوع: